Obwieszczenie06.02.2017

Obwieszczenie

06.02.2017


Rypin, 2017.02.06
NiŚ. 621.1.2.2017
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrza Miasta Rypin
 
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji
"Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin na lata 2016 – 2032"
 
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.353 ze zm.) zwanej dalej w skrócie ustawą ooś, informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin na lata 2016 - 2032".
 
Zgodnie z art. 48 ust. 1 i 2 ustawy ooś, organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Rypin w dniu 03.01.2017 r. (pismo znak NIŚ.621.1.1.2017) wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin na lata 2016 - 2032".
Pismem z dnia 12.01.2017 r. znak: NNZ.9022.1.17.2017 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy uzgodnił pozytywnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin na lata 2016 - 2032”.
Pismem z dnia 23.01.2017 r. znak: WOO.410.32.2017.KB Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy również uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin na lata 2016 - 2032".
 
"Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin na lata 2016 - 2032" ma za zadanie przedstawienie stanu aktualnego, wyznaczenie zadań mających na celu stopniową eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Rypin  oraz dostosowanie ich do rzeczywistych uwarunkowań i możliwości technicznych, organizacyjnych i ekonomicznych.
 
 
z up. Burmistrza
Mikołaj Kozubowicz
Sekretarz Miasta 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
1-     Zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rypin, na stronie www.bip.rypin.eu w zakładce „Obwieszczenia”.
2-     Wywieszenie jego treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Rypin o na okres 21 dni tj. od 06.02.2017 – 27.02.2017 roku.
3-     Zamieszczenie informacji w systemie informacji o środowisku i jego ochronie (SIOŚ) dostępnym również na stronie ww. Biuletynu Informacji Publicznej.
 

metryczka


Wytworzył: Mikołaj Kozubowicz (6 lutego 2017)
Opublikował: Przemyslaw Rębacz (6 lutego 2017, 09:36:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 504