Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rypina20.09.2013

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rypina

20.09.2013

Rypin, 20 września 2013 r.

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrza Miasta Rypina

  o uchwaleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: obszar III A – ograniczony: od zachodu - ul. Bielawki, od południa drogą wewnętrzną na działce nr 874, od północy i od wschodu granicami miasta.
Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227, z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości następujące informacje:

  1. Rada Miasta Rypina 13 sierpnia 2013 r. podjęła uchwałę nr XXXVIII/263/13 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Rypina w wybranym obszarze: obszar III A – ograniczony: od zachodu - ul. Bielawki, od południa drogą wewnętrzną na działce nr 874, od północy i od wschodu granicami miasta (opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 11.09.2013, poz. 2798).
  2. W siedzibie Urzędu Miasta Rypina, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin, w pok. 114 w godzinach od 800 do 1430 można zapoznać się z:
    • treścią uchwalonego dokumentu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego ogłoszenia,
    • uzasadnieniem o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
    • podsumowaniem, o których mowa zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy.

                                                             Burmistrz Miasta Rypina

                                                               mgr Paweł Grzybowski

metryczka


Wytworzył: Marek Kiedrowski (20 września 2013)
Opublikował: Marek Kiedrowski (20 września 2013, 12:30:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1453