Burmistrz Miasta Rypin – Gminny Komisarz Spisowy15.06.2020

Burmistrz Miasta Rypin – Gminny Komisarz Spisowy

15.06.2020


Rypin, 15 czerwca 2020 r.


OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Rypin – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
w powszechnym spisie rolnym w 2020 r.


 
Na podstawie art.19 ust. 1, pkt 4) ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych celem przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego na terenie Gminy Miasta Rypin. Spis rolny odbędzie się w okresie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r., natomiast rachmistrze terenowi będą realizować wywiady bezpośrednie w metodzie CAPI w terminie od 1 października do 30 listopada 2020 r.
 
Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:
 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Gminy Miasta Rypin,
 3. posiadać co najmniej wykształcenie średnie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
INFORMACJA WAŻNA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZGŁOSZENIA:

 
 1. Do przeprowadzenia spisu rolnego na terenie Gminy Miasta Rypin powołanych zostanie jeden rachmistrz spisowy.
 2. Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatem, który uzyskał najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę  rachmistrzów rezerwowych.
 3. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
 4. Wynagrodzenie rachmistrza  terenowego określone zostało w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. i jest to iloczyn stawki:
1) 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
2) 20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020. (rachmistrz , który rozpocznie i nie zakończy w pełni wywiadu metoda CAPI, a formularz elektroniczny zostanie skierowany do realizacji metodą CAPI, nie otrzyma wynagrodzenia za ten formularz).
 
TERMIN SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ: do 8 lipca 2020 r.
 
WYMAGANE DOKUMENTY:
Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, w tym adres, datę urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail.
 2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej.
 3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 
MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:
Urząd Miasta Rypin,
ul. Warszawska 40,
87-500 Rypin

 
Wymagane dokumenty  należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do urzędu) w kopertach z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza spisowego”. Dokumenty, które wpłyną do urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
 
Wszelkie informacje na dotyczące spisu można uzyskać na stronie https://spisrolny.gov.pl/
 
Więcej informacji udziela Gminne Biuro Spisowe pod numerem telefonu: 54 280 96 31 lub 54 280 96 55.

Ustawa o PSR (675kB) pdf
Formularz zgłoszeniowy (13kB) word
Oświadczenie (14kB) word
Klauzula informacyjna (31kB) word
 
BURMISTRZ MIASTA RYPIN
 
/-/ Paweł Grzybowski

  Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Rypin (15 czerwca 2020)
Opublikował: Marcin Żebrowski (15 czerwca 2020, 18:46:40)

Ostatnia zmiana: Maciej Piotrowski (18 czerwca 2020, 08:40:15)
Zmieniono: Dodanie plakatu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 552