Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r.02.01.2020

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r.

02.01.2020


Niniejszym informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. zaczynają obowiązywać nowe uchwały regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie miasta Rypin. Wszelkie zmiany wynikają z wprowadzonej z dniem 6 września 2019 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a do najważniejszych zmian należą:

a) Zgoda – według dotychczasowego porządku prawnego wszystkie nieruchomości niezamieszkałe były włączone w system odbioru odpadów zorganizowany przez Gminę Miasta Rypin. Po nowelizacji przepisów właściciele nieruchomości by pozostać w systemie gminnym muszą złożyć stosowne oświadczenie. Wzory oświadczeń były wysyłane do właścicieli tego typu nieruchomości. Jeżeli takowe oświadczenie nie zostałoby złożone właściciel nieruchomości winien złożyć deklarację zerującą dotychczasową opłatę oraz przedłożyć umowę na odbiór odpadów komunalnych zawartą z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej w mieście Rypin.

UWAGA: składanie oświadczeń w przypadku nieruchomości niezamieszkałych dotyczy jedynie indywidualnych nieruchomości niezamieszkałych. Jeżeli lokal w którym prowadzona jest działalność znajduje się na tzw. nieruchomości „mieszanej” (gdzie część lokali wykorzystywana jest na potrzeby mieszkaniowe a część na handlowe lub usługowe) właściciele nieruchomości nie posiadają możliwości wyłączenia się z systemu odbioru odpadów zorganizowanego przez gminę.

b) Deklaracje – właściciele nieruchomości niezamieszkałych, pozostający w systemie, w związku ze zmianą sposobu naliczania opłaty po 1 stycznia 2020 r. mają obowiązek złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta Rypin.
Zmiana ta podyktowana jest zmianą sposobu obliczania opłaty. Dotychczas w deklaracji wskazywano jedynie pojemność pojemnika na odpady zmieszane a odbiór odpadów selektywnych był wliczony do tej opłaty. Obecnie należy zadeklarować indywidualne pojemności worków lub pojemników do odpadów zmieszanych oraz selektywnych (szkło, papier, plastik, bioodpady).
UWAGA: Dla spełnienia przesłanki o selektywnej zbiórce należy wskazać co najmniej po jednym pojemniku/worku dla każdej z frakcji odpadów.

c) Stawki opłat – od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych.

d) Częstotliwość odbioru – od 1 stycznia 2020 roku zmienia się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Wszystkie frakcje odpadów odbierane będą z częstotliwością co 2 tygodnie (średnio 2 x w miesiącu). Częstotliwość odbiorów należy uwzględnić przy określaniu pojemności pojemników/worków na odbiór odpadów wskazywaną w deklaracji.

UWAGA: Jeżeli na danej nieruchomości niezamieszkałej będzie potrzeba zwiększenia częstotliwości odbiorów będzie to możliwe po indywidualnym uzgodnieniu z tut. urzędem oraz odpowiednim wypełnieniu deklaracji.

metryczka


Wytworzył: Przemysław Rębacz (2 stycznia 2020)
Opublikował: Przemyslaw Rębacz (2 stycznia 2020, 15:34:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 319