Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r.02.01.2020

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r.

02.01.2020

Niniejszym informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. zaczynają obowiązywać nowe uchwały regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie miasta Rypin. Wszelkie zmiany wynikają z wprowadzonej z dniem 6 września 2019 r. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach a do najważniejszych zmian należą:

1.      Wszyscy właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego gromadzenia i przekazywania odpadów komunalnych.
We wcześniejszym stanie prawnym istniała możliwość by właściciel nieruchomości z góry mógł stwierdzić, że nie będzie segregował odpadów i złożyć deklarację w której od razu wyliczona była opłata podwyższona. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami już takiej możliwości nie ma. Każdy właściciel nieruchomości musi odpady posegregować i przekazać je firmie wywozowej w odpowiednim terminie, dopiero w przypadku złego posortowania odpadów z urzędu zostanie naliczona opłata podwyższona.

2.      Można kompostować bioodpady we własnym zakresie i ponosić niższą opłatę.
Nowelizacja wprowadziła możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych domkami jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady we własnym zakresie. W tym celu konieczne jest złożenie nowej deklaracji (na wzorze obowiązującym od 1 stycznia 2020 r.), gdzie zostanie wskazane kompostowanie bioodpadów na swojej działce oraz nastąpi wyliczenie zwolnienia w części z opłaty.

3.      Nowa wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Od stycznia 2020 roku obowiązują nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Dla nieruchomości zamieszkałych są to:
a) 20 zł od osoby (pierwsze 4 osoby w gospodarstwie domowym),
b) 13 zł (kolejne osoby powyżej 4 osób w danym gospodarstwie domowym).
Powyższe stawki są stawkami podstawowymi. Jeżeli okaże się, że właściciel nieruchomości nie posortował odpadów zostanie na niego nałożona stawka karna w wysokości:
a) 40 zł od osoby (pierwsze 4 osoby w gospodarstwie domowym),
b) 26 zł (kolejne osoby powyżej 4 osób w danym gospodarstwie domowym).

W związku z powyższym bardzo ważnym jest by właściciele nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości dopilnowali właściwej segregacji odpadów.

UWAGA: na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców nie ma konieczności składania nowych deklaracji. Wysokość opłaty zostanie ustalona na podstawie dotychczasowych deklaracji i podana właścicielom w zawiadomieniu. Należy jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2020 r. w przypadku uiszczenia opłat w wysokości niższej niż wynikałoby to z nowych stawek opłat będą powstawały zaległości w opłatach.
Obowiązek złożenia nowej deklaracji powstaje w przypadku zmiany danych stanowiących postawę do ustalenia wysokości opłaty (zwiększenie lub zmniejszenie ilości osób) lub w przypadku chęci skorzystania z ulgi za kompostowanie bioodpadów.

metryczka


Wytworzył: Przemysław Rębacz (2 stycznia 2020)
Opublikował: Przemyslaw Rębacz (2 stycznia 2020, 15:32:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235